Časopis ARS 9-10 (1975-1976) 1-4

Štúdie

I.
Valentin TOLSTOJ (Moskva/Moscow):
Monumentálna tvorba a mestské prostredie
[Monumental Artistic Production and Urban Environment]
, s. 4-11, 15 obr.

Karol KAHOUN: Tridsať rokov slovenského sochárstva v socialistickej výtvarnej kultúre
[Dreissig Jahre slowakischer Bildhauerschöpfung im Rahmen der sozialistischen darstellender Kunst]
[Thirty Years of Slovak Sculpture in Socialist Art Culture]
, s. 12-32, 34 obr.

Zora HANÁKOVÁ: Vývinové tendencie v slovenskom maliarstve 1918 - 1945
[Developmental Trends in Slovak Painting 1918 - 1945]
, s. 33-52, 24 obr.

Viera LUXOVÁ: Príspevok k tvorbe Jozefa Hartmanna
[Beitrag zu Josef Hartmanns Bildhauerwerk]
[A Contribution to the Work of Jozef Hartmann]
, s. 53-78, 16 obr.

Katarína ZÁVADOVÁ-JANČOVÁ: Die Ästhetik graphischer Landkarten des 16. - 19. Jahrhunderts
[Estetika grafických máp 16. - 19. storočia]
[The Aesthetics of Graphic Maps of the 16th - 19th Centuries]
, s. 79-112, 27 obr.

Ivan RUSINA: L'oeuvre de Giuliani au Chemin de Croix de Bratislava
[Giulianiho dielo na bratislavskej Kalvárii]
[Giuliani's Work at Bratislava Calvary]
, s. 113-124, 10 obr.

Eva TORANOVÁ: Das Kunsthandwerk in der Slowakei aus der Zeit der Gotik
[Umelecké remeslá na Slovensku v období gotiky]
[Applied Arts in Slovakia from the Gothic Period]
, s. 125-158, 32 obr.

Mária SPOLOČNÍKOVÁ: Neskororománska nástenná maľba vo Veľkej Lomnici
[Spätromanische Wandmalerei in Veľká Lomnica]
[Late Romanic Wall Painting at Veľká Lomnica]
, s. 159-181, 20 obr.

II.
Ján BAKOŠ:
O potrebe teórie v slovenskom dejepise umenia
[Über das Bedürfinis einer Theorie in der slowakischen Kunstgeschichte]
[On the Need of a Theory in Slovak Art History]
, s. 182-191

Valentin ANGELOV (Sofia): Deformácia v umení
[Deformation in der Kunst]
[Deformation in Art]
, s. 192-208, 10 obr.

Dušan ŠULC: Ein Versuch Bücher und Zeitschriften ästhetisch zu gestalten
[Úsilie o estetický tvar kníh, brožúr a časopisov]
[An Attempt to Design Books and Magazines Aesthetically]
, s. 209-238, 18 obr.

Iva MOJŽIŠOVÁ: O počiatkoch umeleckej kritiky
[Des débuts de la critique d’art]
[On the Beginnings of Art Criticism]
, s. 239-258

Alojz STRUHÁR: Prinzipien des geometrischen Systems und der Konstruktion gotischer Masswerke
[Princípy geometrického osnovania a konštrukcie gotických kružieb]
[Principles of Geometric Design and Construction of the Gothic Tracery]
, s. 259-328, 97 obr.

III.
Viera LUXOVÁ:
Doc. PhDr. Alžbeta Güntherová-Mayerová (1905 - 1973), s. 329-332, 1 obr.

Fedor KRESÁK - Katarína ZÁVADOVÁ: Bibliografia prác Alžbety Güntherovej-Mayerovej, s. 333-337

Mária SPOLOČNÍKOVÁ: Trône de grâce à Bardejov
[Trón milosti v Bardejove]
[The Throne of Grace in Bardejov]
[Gnadenstuhl in Bardejov (Bartfeld)]
, s. 338-357, 16 obr.

Správy

Blanka Kovačovičová-Puškárová: Románska architektúra na Slovensku a jej pamiatková ochrana (tézy a posudky kandidátskej dizertačnej práce)
[Blanka Kovačovičová-Puškárová: Romanic Architecture in Slovakia and Its Preservation (Candidate Dissertation Thesis and Reviews)]
, s. 358-369