Časopis ARS 5 (1971) 1-2

Štúdie

I.
Ladislav SAUČIN:
Die Slowakische Kunst der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
[Slovenské umenie druhej polovice 19. storočia]
[Slovak Art in the Second Half of the 19th Century]
, s. 3-58, 39 obr.

Marián VESELÝ: Proletárska tematika v slovenskom výtvarnom umení
[Proletarian Themes in Slovak Art]
, s. 59-92, 32 obr.

Anna PETROVÁ-PLESKOTOVÁ: Zur Frage des Wirkens Johann Lukas Krackers und seines Kreises in der Slowakei
[K otázke pôsobenia Jána Lukáša Krackera a jeho okruhu na Slovensku]
[On the Question of the Activities of Johann Lukas Kracker and His Circle in Slovakia]
, s. 93-120, 26 obr.

II.
Eva ĎURDIAKOVÁ:
Slovenská neskorogotická ornamentálna nástenná maľba v profánnej architektúre
[Die spätgotische ornamentale Wandmalerei in der profanen Architektur der Slowakei]
[Slovak Late Gothic Ornamental Wall Painting in Profane Architecture]
, s. 121-144, 25 obr.

Libuša CIDLINSKÁ: Oltár sv. Anny v levočskom farskom kostole
[Der Altar der hl. Anna in der Pfarrkirche von Levoča]
[St. Anne's Altar in the Parish Church in Levoča]
, s. 145-162, 18 obr.

Anna PETROVÁ-PLESKOTOVÁ: Kresbové štúdie k orientálnym námetom Jeana Bapt. van Moura
[Esquisses et desseins á motifs orientaux de Jean Bapt. van Mour]
[Study Drawings to Oriental Themes of Jean Bapt. van Mour]
, s. 163-180, 11 obr.

Štefan BUTKOVIČ: Dubnícky opál a jeho miesto vo svetovom šperkárstve
[Der Opal von Dubník und sein Platz in der Schmuckstückproduktion der Welt]
[Dubník Opal and Its Place in World Jewelry]
, s. 181-190, 8 obr.

Iva MOJŽIŠOVÁ: Giacomettiho oko
[L’oeil de Giacometti]
[Giacometti's Eye]
, s. 191-204, 11 obr.

III.
Mária SPOLOČNÍKOVÁ:
Pieta z Lipian
[Piety from Lipany]
, s. 205-212, 6 obr.

Ladislav ŠÁŠKY: Reštaurovanie ranobarokovej sochy Madony z Mestskej galérie v Bratislave
[Restoration of an Early Baroque Madonna Statue from Bratislava City Gallery]
, s. 212-220, 12 obr.

Jan E. KOULA: Jan Koula a Slovensko
[Jan Koula and Slovakia]
, s. 221-230, 4 obr.

Viera DOBEŠOVÁ-LUXOVÁ: Bratislavskí umelci a remeselníci v druhej polovici 19. storočia
[Bratislava Artists and Craftsmen in the Second Half of the 19th Century]
, s. 231-234

Správy

Elena Dubnická: Život a dielo P. M. Bohúňa (tézy a posudky kandidátskej dizertačnej práce)
[Elena Dubnická: The Life and Work of P. M. Bohúň (Candidate Dissertation Thesis and Reviews)]
, s. 235-245

Jaroslav Bureš: Středověké stavby slovenských mendikantů - příspěvek k charakteristice slovenské gotiky (tézy a posudky kandidátskej dizertačnej práce)
[Jaroslav Bureš: Medieval Buildings of Slovak Mendicants - a Contribution to the Characteristics of Slovak Gothic (Candidate Dissertation Thesis and Reviews)]
, s. 246-256