Časopis ARS 1 (1967) 2

Štúdie

I.
Ladislav SAUČIN:
K otázke pôvodu jánošíkovských zobrazení v ľudovom výtvarnom umení
[On the Origins of Depictions of Jánošík in Folk Art]
, s. 3-12, 10 obr.

Eduard TORAN: Beitrag zur Erforschung der Architektur der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Slowakei
[Príspevok k výskumu architektúry druhej polovice 19. storočia na Slovensku]
[A Contribution to the Study of Architecture of the Second Half of the 19th Century in Slovakia]
, s. 13-34, 20 obr.

Anna PETROVÁ-PLESKOTOVÁ: K životu a dielu maliara Jána Jakuba Stundera
[Über Leben und Werk des Malers Ján Jakub Stunder]
[The Life and Work of Painter Ján Jakub Stunder]
, s. 35-68, 29 obr.

Ewa TRAJDOS (Varšava/Warsaw): Deux contributions aux relations artistiq nes entre la Pologne et la Slovaquie à la fin du moyen âge
[Dva príspevky k umeleckým vzťahom Poľska a Slovenska na konci stredoveku]
[Two Contributions on the Artistic Relations between Poland and Slovakia at the End of the Middle Ages]
, s. 69-100, 39 obr.

II.
Marian VÁROSS:
Povaha dejín umenia ako vedy
[Das Wesen der Kunstgeschichte als Wissenschaft]
[On the Nature of Art History as a Science]
, s. 101-118, 7 obr.

Ladislav SAUČIN: Súčasné francúzske maliarstvo v Bratislave
[La peinture française contemporaine à Bratislava]
[Contemporary French Painting in Bratislava]
, s. 119-146, 32 obr.

Jiří KOSTKA - Albert LEIXNER: Renesančné priečelie na Nálepkovej ulici v Bratislave
[Renaissance Facade on the Nálepkova Street in Bratislava]
, s. 147-151, 6 obr.

Jaroslav BUREŠ: Postup stavby minoritského kostola v Levoči
[The Process of Construction of the Minorite Church in Levoča]
, s. 152-158, 8 obr.

Libuša CIDLINSKÁ: Ecce homo zo zbierok Slovenskej národnej galérie
[Ecce homo from the Collections of the Slovak National Gallery]
, s. 159-164, 4 obr.

Eugen SABOL: Poznámka k životopisu Kolomana Sokola
[A Note to Koloman Sokol's Biography]
, s. 164