Časopis ARS 44 (2011) 2

Úvod: Ivan GERÁT, s. 143

Štúdie

I.
Liesbet KUSTERS – Emma SIDGWICK:
A Motif and Its Basal Layer. The Haemorrhoissa (Mark 5.24-34) and the Interplay of Iconological and Anthropological Research
[Motív a jeho východisko. Žena s krvotokom (Marek 5.24-34) a súhra ikonologického a antropologického výskumu]
, s. 144-158, 5 obr.
Resumé

Ivan GERÁT: Poznámky k vizuálnej topike stredovekých obrazov martýrií na Slovensku
[Notes on the Visual Topic of Medieval Pictures of Martyrdom in Slovakia]
, s. 159-181, 15 obr.
Resumé

Béla Zsolt SZAKÁCS: Images from the Production Line. Constructing Saints’ Lives in the Hungarian Angevin Legendary
[Obrazové série. Koncipovanie životov svätých v Uhorskom anjouovskom legendáriu]
, s. 182-193, 12 obr.
Resumé

Tadeusz J. ŻUCHOWSKI: Erwägungen zur Interpretationsmöglichkeit der Wandmalerei. Am Beispiel der Stanzen im Vatikanischen Palast
[Uvažovanie nad interpretačnými možnosťami nástenného maliarstva. Vatikánske Stanze ako príklad]
[Considerations on the Possibilities of Interpretation of Wall Painting. Vatican Stanze as an Example]
, s. 194-214, 10 obr.
Resumé

Lubomír KONEČNÝ: Lost in Translation. The Iconographic Tradition and Visual Transformation of an Antique Fable
[Ztraceno v překladu. Ikonografická tradice a vizuální proměny jedné antické bajky]
, s. 215-221, 4 obr.
Resumé

Ricardo PIÑERO MORAL – Yvonne zu DOHNA: Iconosophy. The Relationship between Colour Theory and Iconography (Goethe and Turner. The Labyrinth of Word and Light)
[Ikonozofia. Vzťah medzi teóriou farieb a ikonografiou (Goethe a Turner. Labyrint slova a svetla)]
, s. 222-251, 13 obr.
Resumé

II.
Martin ILLÁŠ:
Adriatický pôvod niektorých predrománskych kostolov v strednom Podunajsku
[Adriatic Origin of Some Pre-Romanesque Churches in the Middle Danube Region]
, s. 252-270, 14 obr.
Resumé

Milan TOGNER: Kresby cremonských maliarov v zbierke Slovenskej národnej galérie
[Drawings by Cremona Painters in the Collections of the Slovak National Gallery]
, s. 271-287, 22 obr.
Resumé

Správy

Zuzana BARTOŠOVÁ: Pamiatke Evy Šefčákovej
[In Memory of Eva Šefčáková]
, s. 288-292, 1 obr.
Resumé