Archív

Granty VEGA

Číslo:  2/0060/20
Názov:  Farské kostoly v stredoveku: Vznik - Formy - Funkcie
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Bibiana Pomfyová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2020 - 12 / 2023
Číslo:  2/0075/19
Názov:  Ikonológia charity v mestách strednej Európy – príklad Bratislavy
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Doba riešenia:  1 / 2019 - 12 / 2022
Číslo:   2/0071/19
Názov:  Symbolizmus na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Marta Herucová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2019 - 12 / 2022
Číslo:  2/0045/19
Názov:  Štýl po kríze štýlu
Zodpovedný riešiteľ:  Univ. Prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc.
Doba riešenia:  1 / 2019 - 3 / 2021
Číslo:  2/0041/18
Názov:  Slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské vzťahy v oblasti výtvarného umenia a jeho interpretácie počas 20. storočia II.
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Zuzana Bartošová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2018 - 3 / 2021
Číslo:  02/0023/16
Názov:  Stredoveké kláštory žobravých reholí na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Bibiana Pomfyová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2016 - 12 / 2019
Číslo:  2/0048/16
Názov:  Klasicizmus - hľadanie vzorov dokonalosti vo výtvarnom umení 2. polovice 18. a 19. storočia na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Marta Herucová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2016 - 12 / 2018
Číslo:  2/0087/16
Názov:  Barokové inšpirácie: Adaptácia a interpretácia predlôh a migrácia motívov v maliarstve 17. - 18. storočia
Zodpovedný riešiteľ:  
Doba riešenia:  1 / 2016 - 12 / 2017
Číslo:  2/0132/15
Názov:  Základné pojmy teórie obrazu v interdisciplinárnej reflexii a umenovednej praxi
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Spoluriešitelia:  Mgr. Peter Megyeši PhD., Mgr., Mgr Art. Barbara Hodásová (rod. Balážová) PhD.
Doba riešenia:  1 / 2015 - 12 / 2018
Číslo:  2/0127/15
Názov:  Slovensko-francúzske a francúzsko-slovenské vzťahy v oblasti výtvarného umenia a jeho interpretácie počas 20. storočia I.
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Zuzana Bartošová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2015 - 12 / 2017
Číslo:  2/0018/14
Názov:  Štýl v kríze
Zodpovedný riešiteľ:  Univ. Prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc.
Doba riešenia:  1 / 2014 - 12 / 2017
Číslo:  2/0053/13
Názov:  Gotické tabuľové maliarstvo v Spišskej Kapitule a ´Flámski primitívi´
Zodpovedný riešiteľ:  doc. PhDr. Ingrid Ciulisová DSc.
Doba riešenia:  1 / 2013 - 12 / 2016
Číslo:  1/0397/13
Názov:  Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí
Zodpovedný riešiteľ:  
Doba riešenia:  1 / 2013 - 12 / 2015
Číslo:  2/0166/13
Názov:  Carpoforo Tencalla a maliarstvo raného baroka na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  
Doba riešenia:  1 / 2013 - 12 / 2015
Číslo:  2/0058/12
Názov:  Oltáre 19. storočia na Spiši
Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Marta Herucová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2012 - 12 / 2015
Číslo:  2/0081/12
Názov:  Medzivojnové Košice ako centrum umeleckého diania
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Zuzana Bartošová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2012 - 12 / 2014
Číslo:  2/0135/11
Názov:  Baroková nástenná maľba a jej miesto v monastickej kultúre 18. storočia
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr., Mgr Art. Barbara Hodásová (rod. Balážová) PhD.
Doba riešenia:  1 / 2011 - 12 / 2014
Číslo:  2/0007/11
Názov:  Štúdie k poetike obrazového rozprávania v stredoveku
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Doba riešenia:  1 / 2011 - 12 / 2014
Číslo:  2/0023/11
Názov:  Kláštory raného stredoveku
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Bibiana Pomfyová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2011 - 12 / 2014
Číslo:  2 / 0028 / 10
Názov:  Polemiky o metóde dejín umenia 1960-1980
Zodpovedný riešiteľ:  Univ. Prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc.
Doba riešenia:  1 / 2010 - 12 / 2013
Číslo:  2 / 0087 / 10
Názov:  Vojvoda Albert Sasko-Tešínsky (1738-1822) ako umelecký zberateľ
Zodpovedný riešiteľ:  doc. PhDr. Ingrid Ciulisová DSc.
Doba riešenia:  1 / 2010 - 12 / 2012
Číslo:  2 / 0196 / 10
Názov:  Schemniciensis pictor academicus. Život a dielo barokového maliara Antona Schmidta
Zodpovedný riešiteľ:  
Doba riešenia:  1 / 2010 - 12 / 2012
Číslo:  2 / 0106 / 09
Názov:  Nomádi a emigranti 20. storočia - cesty tvorby výtvarných umelcov a kritikov zo Slovenska a na Slovensko vo svetle politických ruptúr
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Zuzana Bartošová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2009 - 12 / 2011
Číslo:  2 / 0063 / 08
Názov:  Stredoeurópsky barokový impresionista. K dielu maliara F. A. Maulbertscha na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr., Mgr Art. Barbara Hodásová (rod. Balážová) PhD.
Doba riešenia:  1 / 2008 - 12 / 2010
Číslo:  2 / 0118 / 08
Názov:  Európa a my - my a Európa / Inklúzie európskeho v umení 19. storočia na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  
Spoluriešitelia:  PhDr. Marta Herucová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2008 - 12 / 2010
Číslo:  2 / 0062 / 08
Názov:  Stredoveké obrazy bojujúcich svätcov na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Doba riešenia:  1 / 2008 - 12 / 2010
Číslo:  2 / 0118 / 08
Názov:  Predrománske a románske umenie na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Bibiana Pomfyová PhD.
Doba riešenia:  1 / 2008 - 12 / 2010
Názov:  Veľkomoravská sakrálna architektúra 9.-10. storočia
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Vančo Martin, PhD.
Doba riešenia:  2007 - 2009
Názov:  Zbierky a zberatelia: Kapitoly z dejín umeleckého zberateľstva na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  doc. PhDr. Ingrid Ciulisová DSc.
Doba riešenia:  2007 - 2009
Názov:  Barokové nástenné maliarstvo na Slovensku: topografia - ikonografia - umelecký vývin
Zodpovedný riešiteľ:  
Doba riešenia:  2007 - 2009
Názov:  Metodologické iniciatívy historiografie umenia 2. polovice 20. storočia
Zodpovedný riešiteľ:  Univ. Prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc.
Doba riešenia:  2006 - 2008
Názov:  Prienik neoficiálnej slovenskej výtvarnej scény 70. a 80. rokov XX. storočia do európskeho prostredia
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Zuzana Bartošová PhD.
Doba riešenia:  2006 - 2008
Názov:  Gotika v baroku. K ideovej a formálnej recepcii gotického umenia v prvej polovici 18. storočia
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr., Mgr Art. Barbara Hodásová (rod. Balážová) PhD.
Doba riešenia:  2005 - 2007
Názov:  Osobnosti a súvislosti v umení 19. storočia na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  
Spoluriešitelia:  PhDr. Marta Herucová PhD.
Doba riešenia:  2005 - 2007
Názov:  Téma, médium a kontext - obrazový kult sv. Alžbety v predreformačnom období na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Doba riešenia:  2005 - 2007
Názov:  Stredoveká architektúra na Spiši
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Bibiana Pomfyová PhD.
Doba riešenia:  2005 - 2007
Názov:  Svetové umenie v slovenských umeleckých zbierkach (II): Nizozemské, holandské a flámske maliarstvo 2. pol. 16. stor. a okolo 1600
Zodpovedný riešiteľ:  doc. PhDr. Ingrid Ciulisová DSc.
Doba riešenia:  2004 - 2006
Názov:  Invenit - Sculpsit - Pinxit: Grafické predlohy, vzory a inšpirácie barokového maliarstva na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  
Doba riešenia:  2004 - 2006
Názov:  Prehistorické umenie Slovenska
Od staršej doby kamennej po obdobie sťahovania národov (ca. 40 tis. rokov pr. Kr. - 6. stor. po Kr.)
Zodpovedný riešiteľ:  
Doba riešenia:  2004 - 2006
Názov:  Kritická teória dejín umenia včera a dnes
Zodpovedný riešiteľ:  Univ. Prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc.
Doba riešenia:  2003 - 2005
Názov:  Umenie ako historická pamäť: Motivácie návratov a tradovania vo výtvarnom umení
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Spoluriešitelia:  Mgr., Mgr Art. Barbara Hodásová (rod. Balážová) PhD., Mgr. Zuzana Bartošová PhD.
Doba riešenia:  2002 - 2004
Názov:  K recepcii talianskeho umenia v strednej Európe:
Majstri talianskej monumentálnej fresky na Slovensku 1550-1750
Zodpovedný riešiteľ:  
Doba riešenia:  2001 - 2003
Názov:  Idea pamiatky a jej metamorfózy
Zodpovedný riešiteľ:  Univ. Prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc.
Doba riešenia:  2000 - 2002
Názov:  Svetové umenie v slovenských umeleckých zbierkach: Nizozemské maliarstvo 15. a prvej polovice 16. stor.
Zodpovedný riešiteľ:  doc. PhDr. Ingrid Ciulisová DSc.
Doba riešenia:  2000 - 2002
Názov:  Umenie Slovenska: jeho historické funkcie
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Doba riešenia:  1999 - 2001
Názov:  Slovenské secesné užité umenie
Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Marta Herucová PhD.
Doba riešenia:  1998 - 2000
Názov:  Maliarstvo 17. storočia na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  
Doba riešenia:  1998 - 2000
Názov:  Recepcia gotiky v 19. storočí: Cirkevná architektúra Slovenska
Zodpovedný riešiteľ:  doc. PhDr. Ingrid Ciulisová DSc.
Doba riešenia:  1998 - 1999
Názov:  Štatút umelca
Zodpovedný riešiteľ:  Univ. Prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc.
Doba riešenia:  1997 - 1999
Názov:  Témy a ich kontexty v umení 14. a 15. storočia na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Doba riešenia:  1996 - 1998
Názov:  Sepulkrálne umenie 19. a začiatku 20. storočia na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Marta Herucová PhD.
Doba riešenia:  1996 - 1996
Názov:  Umenie Slovenska okolo roku 1900: Architektúra, maliarstvo, sochárstvo v rokoch 1890-1920
Zodpovedný riešiteľ:  
Spoluriešitelia:  PhDr. Marta Herucová PhD.
Doba riešenia:  1995 - 1997
Názov:  Moderné slovenské maliarstvo a sochárstvo (1890-1970)
Zodpovedný riešiteľ:  Ján Abelovský
Doba riešenia:  1995 - 1995
Názov:  IBAS: Ikonografická databáza barokového umenia Slovenska
Zodpovedný riešiteľ:  
Doba riešenia:  1994 - 1997
Názov:  Slovenský dejepis umenia v stredoeurópskom kontexte
Zodpovedný riešiteľ:  Univ. Prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc.
Doba riešenia:  1994 - 1996
Názov:  Dejiny staršej estetiky na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  Eva Botťánková
Doba riešenia:  1994 - 1995
Názov:  Dejiny estetického myslenia 19. storočia na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  Eva Botťánková
Doba riešenia:  1991 - 1993
Názov:  Barokové umenie Slovenska
Zodpovedný riešiteľ:  Ivan Rusina
Doba riešenia:  1991 - 1993
Názov:  Moderné výtvarné umenie Slovenska 1. polovice 20. storočia
Zodpovedný riešiteľ:  Ján Abelovský
Doba riešenia:  1991 - 1993
Názov:  Metodológia a teória dejín umenia: Kritická reflexia dejín disciplíny a metód výskumu
Zodpovedný riešiteľ:  Univ. Prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc.
Spoluriešitelia:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Doba riešenia:  1991 - 1993

Projekty APVV

Číslo:  APVV-19-0522
Názov:  Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)
Zodpovedný riešiteľ:  doc. Daniel Grúň PhD.
Doba riešenia:  7 / 2020 - 6 / 2024
Číslo:  APVV-15-0526
Názov:  Téma Troch kráľov v umení Slovenska - interdisciplinárne štúdie kultúrnej tradície a komunikácie
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Spoluriešitelia:  Mgr. Peter Megyeši PhD., Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD., Mgr., Mgr Art. Barbara Hodásová (rod. Balážová) PhD.
Doba riešenia:  7 / 2016 - 6 / 2020
Číslo:  APVV-0237-11
Názov:  Stredoveké nápisy z územia Slovenska
Zodpovedný riešiteľ:  doc. PhDr. Juraj Šedivý PhD.
Spoluriešitelia:  Mgr. Bibiana Pomfyová PhD.
Doba riešenia:  7 / 2012 - 12 / 2015
Číslo:  APVV-0269-07
Názov:  Predrománske a románske umenie na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Bibiana Pomfyová PhD.
Doba riešenia:  9 / 2008 - 12 / 2010
Číslo:  APVT 51-017504
Názov:  Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Bibiana Pomfyová PhD.
Doba riešenia:  2005 - 2007

Ústavné projekty

Názov:  Umenie na Slovensku: stručné dejiny obrazov
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Spoluriešitelia:  Mgr. Zuzana Bartošová PhD., PhDr. Marta Herucová PhD.
Doba riešenia:  2006 - 2008
Názov:  Problémy dejín výtvarného umenia na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ:  Univ. Prof. PhDr. Ján Bakoš DrSc.
Doba riešenia:  2001 - 2002

Medzinárodné projekty

Číslo:  HORIZON 2020, MCSA – IF – 2016, č. 740256
Názov:  Karol IV. ako zberateľ
Zodpovedný riešiteľ:  doc. PhDr. Ingrid Ciulisová DSc.
Program:  Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, Podpora projektov SAV Seal of Excellence
Doba riešenia:  1 / 2018 - 11 / 2022
Názov:  Vedecká infraštruktúra umeleckých pamiatok v stredovýchodnej Európe
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Spoluriešitelia:  Mgr. Bibiana Pomfyová PhD.
Internetová stránka projektu:  www.herder-institut.de
Doba riešenia:  7 / 2014 - 9 / 2017
Názov:  Diskurzivita literatúry 19. storočia v česko-slovenskom kontexte
Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Marta Herucová PhD.
Program:  GAČR
Doba riešenia:  1 / 2012 - 12 / 2016
Názov:  Asymetrické dejiny umenia? Výskum a sprostredkovanie problematických pamiatkových súborov počas studenej vojny
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Program:  Humboldt Universität zu Berlin, Institut für Kunst- und Bildgeschichte
Doba riešenia:  1 / 2012 - 12 / 2015
Názov:  Dvorské rezidencie ako miesta výmeny v období neskorého stredoveku a raného novoveku (1400-1700) - Palatium - Európska nadácia pre vedu (ESF)
Zodpovedný riešiteľ:  doc. PhDr. Ingrid Ciulisová DSc.
Program:  European Science Foundation (ESF)
Internetová stránka projektu:  www.courtresidences.eu
Doba riešenia:  6 / 2010 - 5 / 2015
Názov:  Umelecké transfery a cirkulácie v Európe gotickej epochy
Zodpovedný riešiteľ:  Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
Program:  Institut national d´histoire de l´art, Paris
Doba riešenia:  1 / 2009 - 12 / 2014
Názov:  Od van Eycka po Dürera - Umelecké výmeny medzi Nizozemskom a Strednou, Východnou a Severnou Európou, ca 1420 - ca 1520
Zodpovedný riešiteľ:  doc. PhDr. Ingrid Ciulisová DSc.
Program:  Groeningemuseum, Bruges
Doba riešenia:  1 / 2009 - 1 / 2011
Názov:  Nemecko-české a česko-nemecké kultúrne styky od polovice 19. storočia do súčasnosti
Zodpovedný riešiteľ:  Mgr. Zuzana Bartošová PhD.
Program:  Česko-nemecká a slovensko-nemecká komisia historikov
Doba riešenia:  1 / 2009 - 12 / 2009
Názov:  Architektúra a interiérový dizajn v strednej Európe na začiatku 20. storočia. Josef Hoffmann a Dušan Jurkovič.
Zodpovedný riešiteľ:  
Program:  Culture 2000
Doba riešenia:  1 / 2007 - 12 / 2011
Názov:  Multiple Antiquities and Multiple Modernities in Nineteenth-Century Europe - Collegium Budapest
Zodpovedný riešiteľ:  doc. PhDr. Ingrid Ciulisová DSc.
Program:  Collegium Budapest
Doba riešenia:  2 / 2005 - 5 / 2005