Ponuka publikácií na výmenu

 
Barrister & Principal Publishing, Brno, 2017, 271 strán
ISBN 978-80-7485-151-3
 
Nadácia Novum, VŠVU a Slovart, Bratislava, 2020
 
Nadácia Novum; VŠVU a Slovart, Bratislava, 2019
 
Vydavateľstvo VEDA, Bratislava 2014, 174 strán, (European Dimensions of the Artistic Culture in Slovakia (ITMS: 26240120035))
ISBN 978-80-224-1338-1
 
Vydavateľstvo VEDA, Bratislava 2013, 344 strán, (European Dimensions of the Artistic Culture in Slovakia (ITMS: 26240120035))
ISBN 978-80-224-1349-7
 
Martin Vančo
Vydavateľstvo Perfekt, Bratislava 2011, 120 strán
ISBN 978-80-8046-566-7
 
Vydavateľstvo VEDA, Bratislava 2011, 183 strán
ISBN 978-80-224-1219-3
 
Bohunka Koklesová (ed.)
Zborník z konferencie konanej v dňoch 24.-25. septembra 2009 pri príležitosti životného jubilea historičky, teoretičky a kritičky umenia Ivy Mojžišovej
VŠVU, Bratislava, 2010, 183 strán
ISBN 978-80-89259-48-9
 
Vydavateľstvo VEDA, Bratislava 2009, 254 strán
ISBN 978-80-224-1083-0
 
Editor: Barbara Balážová
Sammelband von Beiträgen aus der internationalen Konferenz in den Tagen 20. - 22. April 2005 in Bratislava
Ústav dejín umenia SAV + atelier_choma, Bratislava 2007, 368 strán
ISBN 978-80-968682-9-2
 
Autor koncepcie a editor: Ján Bakoš
Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia,
ktoré sa konalo 11.-13. decembra 2003 v Bratislave
Nadácia - Centrum súčasného umenia / Ústav dejín umenia SAV, vydavateľstvo VEDA, Bratislava 2004, 352 strán
ISBN 80-224-0823-9
 
Vydané vlastným nákladom autorky, Bratislava 2004, 165 strán, obr. Pozn. Pramene. Bibl.
Resumé angl. (s. 158-159)
ISBN 80-89142-01-X
 
Obnova stredovekej cirkevnej architektúry Slovenska
Resumé angl.: Historicism and Modernism in the Protection of Medieval Ecclesiastical Architecture in Slovakia (s. 201-215)
Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2000, 221 strán, obr. Pozn. Bibl. Reg.
ISBN 80-224-0647-3
 
Viedenská škola dejín umenia - Ruská historiografia umenia - Československý štrukturalizmus - Ikonológia a semiotika
Veda, Vydavateľstvo SAV, Bratislava 2000, 374 strán, obr. Pozn. Bibl. Reg.
Resumé angl.: Four Routes in Art History Methodology (s. 357-364)
ISBN 80-224-0601-5
 
Kalligram, Bratislava 2000 (Edícia Domino), 211 strán, Resumé angl.: Periphery and Symbolic Leap.
ISBN 80-7149-364-3
 
SCCA, Sorosovo centrum súčasného umenia - Slovensko, Bratislava 1999, 233 strán, obr. Pozn. Bibl.
Resumé angl.: The Artist in a Cage (s. 229-232)
ISBN 80-968089-3-1
 
Editori: Ivan Gerát, Tomáš Surý
Zborník materiálov z konferencie organizovanej ÚDU SAV, 23.-24.11.1999
Vstupné slovo J. Bakoš (s. 7-9); Referáty: B. Pomfyová (s. 23-32), T. Surý (s. 33-44), I. Gerát (s. 45-52), D. Bořutová (s. 113-119), Z. Bartošová (s. 121-133), M. Pötzl-Malíková (s. 137-143), Z. Lapitková (s. 145-151), J. Medvecký (s. 185-195)
Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 1999
ISBN 80-968295-0-5
 
(Zborník referátov z konferencie, 1991, projekt konferencie: Doc. Dr. J. Bakoš, DrSc., PhDr. P. Michalovič)
Stimul, Bratislava 1992, 289 strán
ISBN 80-85697-04-1
 
J. Žáry, A. Bagin, I. Rusina, E. Toranová
Tatran, Bratislava 1990 (nemecká verzia), 159 strán, obr. Lit. Res.
ISBN 80-222-0174-X
 
(Zborník referátov z konferencie, Bratislava 1988, projekt konferencie: PhDr. J. Bakoš, DrSc., prom. hist. I. Mojžišová)
Správa kultúrnych zariadení MK SR, Bratislava 1990, 513 strán, obr.
 
Ján Dekan
Tatran, Bratislava 1980 (angl., maďar. a nem. verzia), 190 strán, Reg. Bibl.