zverejnené dňa 29.3.2011, stiahnuť dokument

001/2011
Výzva na predkladanie ponuky

1. Verejný obstarávateľ:

Názov: Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied
IČO: 00228061
Obec (mesto): Bratislava  PSČ: 841 04
Ulica: Dúbravská cesta  Číslo: 9
číslo telefónu: +421 2 54793896
E-mail: eva.fiedlerova@savba.sk

2. Názov služby:
Výskumný plán centra – analýza udržateľnej stratégie rozvoja

3. Opis služby:
Hlavným zameraním je excelentný základný výskum v oblasti kultúrneho a umeleckého dedičstva Slovenskej republiky. Podrobný opis je uvedený v Súťažných podkladoch

4. Miesto poskytnutia služby:
Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 9

5. Číselník Spoločného slovníka obstarávania CPV:
71621000-0 – Analytické služby

6. Rozsah predmetu zákazky a obsah zmluvy:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na rozsah definovaný v Súťažných podkladoch.

7. Rozdelenie predmetu zákazky:
Obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.

8. Možnosť predloženia variantných riešení
Obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie.

9. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia poskytovania služby:
Požadovaný termín poskytovania služby je do 31. 10. 2011.

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov ERDF (kód výzvy OPVaV-2009/4.1/03-SORO, prioritná os 4: Podpora výskumu a vývoja v BK, opatrenie – 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji). Obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy

11. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zákona a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií, požadovaných v bodoch 11.1. až 11.8.:

11.1 Výpisom (výpismi) z registra trestov nie starším (staršími) ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny:

11.1.1. fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,

11.1.2. právnická osoba - podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača).

11.2 Výpisom (výpismi) z registra trestov nie starším (staršími) ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk, že nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním:

11.2.1. fyzická osoba - podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,

11.2.2. právnická osoba - podnikateľ predloží výpis/y z registra trestov za osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača).

11.3 Potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk, že voči uchádzačovi nie je vedené konkurzné konanie, že nie je v konkurze, likvidácii, ani nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (doklad predkladajú právnické osoby aj fyzické osoby). Potvrdenie súdu musí byť aktuálne a musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže.

11.4 Potvrdením Sociálnej poisťovne, a zdravotnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov, že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

11.5 Potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk, že uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

11.6 Dokladom nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk, že uchádzač je oprávnený poskytovať službu alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenou profesijnou organizáciou, že je oprávnený poskytovať službu:

11.6.1. živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),

11.6.2. výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),

11.6.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

Doklad o oprávnení poskytovať službu musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže.

Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu na celý rozsah predmetu zákazky. V prípade, že v predmete činnosti oprávnenia podnikať nie sú uvedené niektoré činnosti v rozsahu činnosti predmetu zákazky, uchádzač splní túto požiadavku ak v ponuke predloží doklad o oprávnení poskytovať službu na chýbajúce činnosti z predmetu zákazky, ktoré zabezpečí tretími osobami. Uvedenie tejto požiadavky nebude mať vplyv na zodpovednosť uchádzača za celkové plnenie zmluvy. V prípade predloženia dokladu o oprávnení poskytovať službu niektorého subdodávateľa, uchádzač predloží aj zmluvu o budúcej zmluve uzatvorenú na predmetné činnosti so subdodávateľom.

11.7 Nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje žiadnym dokladom splnenie tejto podmienky. Tieto podmienky musí dokázať v prípade potreby verejný obstarávateľ.

11.8 Ak uchádzač sídli mimo územia Slovenskej republiky a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 11.1. až 11.6. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, môže ich uchádzač nahradiť čestným vyhlásením, podľa predpisov platných v krajine svojho sídla.

11.9 Ak uchádzač sídli v členskom štáte EU inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.

11.10 Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 11.1 až 11.6. overenou kópiou platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie, ak je zapísaný v zozname podnikateľov, ktorý Úrad pre verejné obstarávanie vedie. Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 1.1. až 1.6 overenou kópiou iného dokladu – platného certifikovaného zápisu vydaného certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla. V prípade, že doklad – platný certifikovaný zápis vydaný certifikačnou inštitúciou v krajine jeho sídla nepokrýva podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia obligatórne ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní (body 11.1 až 11.6), uchádzač tieto skúsenosti preukáže samostatným dokladom preukazujúcim požadovanú podmienku vydaným príslušnou inštitúciou v krajine jeho sídla. Ak sa takýto samostatný doklad alebo rovnocenný doklad nevydáva v krajine sídla uchádzača, môže ho uchádzač nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zákona o verejnom obstarávaní a bodu 11.7. V prípade, ak právo členského štátu, v ktorom má uchádzač sídlo neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača podľa § 26 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 11.7.

11.11 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 11.1 až 11.6 resp. podľa bodu 11.10 a doklady podľa bodu 12. a bodu 13. bude z verejnej súťaže vylúčený.

11.12 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člen skupiny osobitne

12. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 27 zákona, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia

12.1 Vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky o schopnosti plniť finančné záväzky nie staršie ako 3 mesiace odo dňa jeho vystavenia. V predmetnom vyjadrení banka, pobočka zahraničnej banky alebo zahraničná banka potvrdí, že:

- uchádzač nie je v nepovolenom debete,
- v prípade splácania úveru uchádzač dodržuje splátkový kalendár,
- bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie.

Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá nemá vedené ďalšie účty ani záväzky.

12.2 Prehľad o dosiahnutom obrate za hospodárske roky 2008, 2009, 2010. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za hospodárske roky 2008, 2009, 2010. Uchádzač predloženými dokladmi preukáže minimálny ročný obrat 150 000 eur za každý jeden rok. Súčasťou predložených výkazov musí byť overenie príslušného daňového úradu podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Z predložených dokladov musí byť zrejmý a jednoznačný obrat.

13. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 28 až § 30 zákona, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uvedené v § 28 zákona a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií, požadovaných v bodoch 13.1. až 13.2.:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť na dodanie predmetu obstarávania ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu. Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov požadovaných v bodoch 13.1. až 13.2 alebo ich úradne osvedčených kópií:

13.1 zoznamom plnenia zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania poskytnutých v predchádzajúcich troch rokoch s uvedením cien, lehôt dodania a objednávateľov ak odberateľom

a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona, dôkaz o plnení zmlúv bude potvrdený týmto verejným obstarávateľom,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení zmlúv bude potvrdený odberateľom; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich poskytnutí.

V zozname úspešne splnených zmlúv uchádzač uvedie:

13.1.1. názov realizovanej služby,

13.1.2. zmluvného partnera (objednávateľa),

13.1.3. kontakt na objednávateľa, potrebný pre overenie si uvedených informácií.

13.2 údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii vedúcich zamestnancov a osobitne osôb uchádzača, ktoré budú zodpovedné za plnenie zmluvy na poskytnutie služby:

- Služba musí byť realizovaná za účasti osôb, ktoré sú medzinárodne uznávanými odborníkmi v oblasti manažmentu humanitných vied ako aj za účasti akademických odborníkov – výskumníkov v oblasti dejín kultúry s príslušným akademickým postavením (profesor alebo ekvivalent) na špičkovej inštitúcii výskumného typu.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, podľa bodu 3 časti A.2 „Podmienky účasti uchádzačov“ týchto súťažných podkladov, za všetkých členov skupiny spoločne.

Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač využiť technické alebo odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

14. Služba je vyhradená pre určitú profesiu: vedci - výskumníci

15. Verejný obstarávateľ vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie zmluvy.

16. Poskytovanie súťažných podkladov:
Súťažné podklady si môžu uchádzači osobne vyzdvihnúť na adrese verejného obstarávateľa, ktorá je uvedená v bode 1, u pani RNDr. Evy Fiedlerovej,
Súťažné podklady sa budú vydávať do 08. 04. 2011 v pracovnom čase od 9.00 hod. do 12.00 hod.
Verejný obstarávateľ nevyžaduje úhradu za súťažné podklady.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou

Obstarávateľ nevyžaduje úhradu za súťažné podklady.

17. Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky je možné doručiť osobne, poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk stanovenej verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk t.j. do 28. 04. 2011 do 10.00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Do podateľne na adresu uvedenú v bode 18.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

18. Otváranie ponúk:
Dňa 28. 04. 2011 o 10.15 hod.

Miesto otvárania ponúk:

Názov: Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied
Obec (mesto): Bratislava  PSČ: 841 04
Ulica: Dúbravská cesta  Číslo: 9
Poschodie: Prízemie - zasadačka

19. Kritériá na hodnotenie ponúk sú:

- cena za službu

20. Predpokladaná hodnota zákazky:

- 59 500 eur bez DPH

21. Lehota viazanosti ponúk:

Lehota viazanosti ponúk je 31. 07. 2011.

22. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že tieto budú nad pridelený finančný limit.


Bratislava 28. marca 2011