„Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska“ (ITMS 26240120035)

Zámerom projektu je vybudovať národné centrum excelentnosti pre výskum umeleckej kultúry Slovenska. Centrum umožní efektívne prepojiť špičkový výskum s kvalitným vzdelávaním a inovačnými aktivitami podľa vzoru centier excelentnosti v zahraničí.

Realizácia projektu bude prebiehať na dvoch úrovniach:

  • Prvú úroveň predstavuje zriadenie centra excelentnosti, jeho formálneho a právneho rámca, udržateľnej výskumnej stratégie a modernej technickej infraštruktúry. Centrum umožní zlepšiť úroveň a koordináciu vedeckej práce domácich riešiteľských tímov pre medzinárodné strategické programy a zároveň vytvorí motivujúce prostredie pre aktívnu účasť mladých vedeckých pracovníkov na nových projektoch.
  • Druhá úroveň pozostáva z vedecko-výskumnej práce na textových, obrazových a zvukových pramenných materiáloch, ktorej výsledkom bude elektronická databáza umeleckého a kultúrneho dedičstva Slovenska. Jej sprievodnými aktivitami budú networkingové semináre, medzinárodná virtuálna konferencia, popularizačné podujatia a publikačná činnosť vedeckých pracovníkov všetkých zúčastnených ústavov SAV.

Partneri projektu: Ústav dejín umenia SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV.

Realizácia projektu: december 2010 – marec 2014

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU