Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied bol konštituovaný r. 1990.

Genéza:
1953 - oddelenie pre teóriu a dejiny umenia Historického ústavu SAV
1955 - Kabinet teórie a dejín umenia SAV
1967 - Ústav teórie a dejín umenia SAV
1973 - výtvarnovedná sekcia Umenovedného ústavu SAV
1990 - Ústav dejín umenia SAV

                          

Ústav dejín umenia SAV je pracovisko špecializované na vedecký výskum dejín umenia a architektúry na Slovensku a ich medzinárodný kontext. Zahŕňa štúdium maliarstva, sochárstva, umeleckých remesiel a architektúry od stredoveku do konca 20. storočia. Analyzuje dejinný vývoj, medzinárodné vzťahy, ikonografické námety, sociologické väzby i teoretické rozmery dejín výtvarného umenia Slovenska. Výsledky výskumov sú publikované formou vedeckých monografií a časopiseckých štúdií (pozri pracovníci ústavu).

Ústav je vydavateľom umeleckohistorického časopisu ARS.

Ústav dejín umenia SAV je členom medzinárodného združenia výskumných umeleckohistorických pracovísk - RIHA (Research Institutes in the History of Art).

Riaditeľ:   Prof. PhDr. Ivan Gerát PhD.
 e-mail: dejugera@savba.sk, tel.: 02 / 5479 3895
Zástupca riaditeľa:   Mgr., Mgr Art. Barbara Hodásová (rod. Balážová) PhD.
 e-mail: dejubaba@savba.sk, tel.: 02 / 5479 3896
Sekretariát:   Zuzana Švecová
 e-mail: dejusekr@savba.sk, tel.: 02/ 5479 3895
Adresa:   Ústav dejín umenia SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 4