Oddelenie umeleckohistorickej dokumentácie ÚDU SAV

Oddelenie umeleckohistorickej dokumentácie sa člení na knižnicu, fototéku a archív.

Knižnica ÚDU SAV

Knižnica Ústavu dejín umenia SAV sa začala budovať so vznikom ústavu roku 1955. V súčasnosti plní funkciu špecializovanej knižnice, ktorá zhromažďuje a sprístupňuje umeleckohistorickú literatúru v súlade s vedným zameraním pracoviska. V knižnici sa ďalej sústreďuje literatúra z príbuzných a pomocných vedných disciplín, tiež literatúra encyklopedického a slovníkového charakteru. Osobitnú položku tvoria doktorské a dizertačné práce obhájené na ÚDU SAV, fond výstavných a aukčných katalógov a fond odborných časopisov.

Literatúra domáceho charakteru, vrátane časopisov, sa získava nákupom a výmenou. Zahraničná literatúra, zahraničné časopisy a katalógy výstav v rozhodujúcej miere výmenou s odbornými inštitúciami a knižnicami. (VÝMENNÝ FOND)

Periodiká sú uložené abecedne, knihy systémom numerus currens. Ťažiskové umeleckohistorické práce encyklopedického, bibliografického a slovníkového zamerania sú uložené v príručnej knižnici študovne.

Knižnica má k dispozícii autorský katalóg, katalóg výstavných katalógov a kartotéku časopisov. K 31.12.2015 pozostával fond knižnice z 13 605 knižničných jednotiek (z toho 5 642 výstavných katalógov) a 49 titulov dochádzajúcich periodík (z toho 37 zahraničných).

Knihy a časopisy sa požičiavajú prezenčne.

Knižničné fondy ÚDU sú spracovávané v programe Advance Rapid Library (ARL). Tento program zároveň umožňuje sprístupniť publikačnú činnosť pracovníkov ústavu prostredníctvom webovej stránky Ústrednej knižnice SAV (www.uk.sav.sk). Periodiká sú evidované v rámci CEZL - celoštátna evidencia zahraničnej literatúry.

Knižnicu ÚDU SAV využívajú prevažne pracovníci ústavu, študenti dejín umenia na FF UK v Bratislave a odborníci z príbuzných vedných disciplín.

Poskytované služby:

  • výpožičné (pre návštevníkov len prezenčne)
  • informačno-konzultačné
  • bibliografické (za úhradu)
  • reprografické (za úhradu)
  • domáca a zahraničná výmena publikácií

Výpožičné a konzultačné hodiny knižnice (zmena otváracích hodín vyhradená):

  • pondelok 10 - 14
  • utorok 10 - 14
  • streda 12 - 14
  • štvrtok 10 - 14
  • piatok 10 - 14

Kontakt: knihovníčka p. Adriana Tomeková, tel. 02/ 5479-3819, e-mail: dejuknih@savba.sk