Časopis ARS 38 (2005) 2

Štúdie

Martin VANČO: Rím alebo Judea? Príspevok k ikonografii a proveniencii slonovinovej pyxidy z Čiernych Kľačian
[Judea or Rome? Contribution to the Iconography and Provenance of Ivory Pyxis from Čierne Kľačany]
, s. 93-107, 13 obr.
Resumé

Bibiana POMFYOVÁ: Liturgický kontext ranostredovekej architektúry
[Der liturgische Kontext der frühmittelalterlichen Sakralarchitektur]
[The Liturgical Context of Early Medieval Sacral Architecture]
, s. 108-134, 7 obr.
Resumé

Ivan GERÁT: Zápasy s anjelom – ikonologické poznámky k tradovaniu obrazových tém
[Fighting with an Angel – Iconological Remarks in the Margin of Pictorial Traditions]
, s. 135-147, 4 obr.
Resumé

Martin ŠUGÁR: Hoc opus fecit fieri… Niekoľko poznámok k interpretácii tabúľ oltára z Hronského Beňadika z roku 1510
[Hoc opus fecit fieri…Some Notes on Interpretation of One of the Panel Paintings from Hronský Beňadik, 1510]
, s. 148-159, 9 obr.
Resumé

Mária PÖTZL-MALÍKOVÁ: Ku vzniku prvého morového stĺpa v Banskej Štiavnici a jeho významu v cirkevnom živote mesta
[Zur Entstehung der ersten Pestsäule in Banská Štiavnica/Schemnitz und ihrer Bedeutung im Kirchenleben der Stadt]
[About the Origination of the First Plague Column in Banská Štiavnica/Schemnitz and Its Importance in the Church Life of the City]
, s. 160-173, 5 obr.
Resumé

Barbara BALÁŽOVÁ: Gotika v baroku. K ideovej a formálnej recepcii gotického umenia v prvej polovici 18. storočia na Slovensku
[Gothic in the Age of Baroque. On the Ideological and Formal Reception of Gothic Art in the First Half of the 18th Century in Slovakia]
, s. 174-180, 2 obr.
Resumé

Marta HERUCOVÁ: Exkurz do historickej maľby XIX. storočia
[Exkurs in die Historienmalerei des XIX. Jahrhunderts]
[Excursion into the History Painting of the XIXth Century]
, s. 181-201, 10 obr.
Resumé

Dana BOŘUTOVÁ: Hľadanie pevného bodu: K problematike uplatnenia historických vzorov v architektonickom koncepte Blažeja Bullu
[Searching for a Fixed Point: Implementation of Historic Patterns in the Architectural Work of Blažej Bulla]
, s. 202-221, 20 obr.
Resumé

Materiály

Jana GERŽOVÁ: Pamäť miesta. Niekoľko poznámok k ikonografii cyklu výstav realizovaných v Synagóge – Centre súčasného umenia
[Site Memory. Some Remarks on the Iconography of the Cycle of Exhibitions in the Synagogue – Centre for Contemporary Art]
, s. 222-226, 3 obr.

Oľga DANGLOVÁ: Ľudovít Fulla a ľudová tradícia
[Ľudovít Fulla and Folk Tradition]
, s. 227-235, 3 obr.

Zuzana LUDIKOVÁ: Neoplatónske motívy na epitafe Zachariáša Mossóczyho
[Neo-Platonist Motifs on the Epitaph of Zachariáš Mossóczy]
, s. 236-241

Miroslav MARCELLI: Symbol a znak, minulosť a prítomnosť
[Symbol and Sign, Past and Present]
, s. 242-245

Zuzana BARTOŠOVÁ: Svet dejín umenia ako výzva pre tvorbu osobností neoficiálnej slovenskej výtvarnej scény 70. a 80. rokov XX. storočia
[The World of Art History as a Challenge for Members of Slovak Nonofficial Fine Arts Scene in the 70-ies and 80-ies of the XXth Century]
, s. 246-265, 10 obr.
Resumé