Časopis ARS 36 (2003) 2

Štúdie

James ELKINS: Ako je možné písať o svetovom umení?
[How Is It Possible to Write about the World's Art?]
, s. 75-91
Resumé

Jozef MEDVECKÝ: Addenda k Thurzovmu oltáru „Speculum justificationis“ (predlohy a realizácia)
[Addenda zum Thurzo-Altar „Spiegel der Rechtfertigung“ (Vorlagen und Durchführung)]
[Addenda to the Thurzo Altar “Speculum justificationis” (Models and Execution)]
, s. 92-121, 29 obr.
Resumé

Materiály

Ingrid VÁVROVÁ-ŠTIBRANÁ: Podobizne absolventiek šľachtického vzdelávacieho inštitútu Notre Dame v Bratislave (Katalóg doposiaľ známych portrétov „uniformovaných“ i „neuniformovaných“ chovaniek z druhej polovice 18. storočia)
[Porträts der Absolventinnen des adligen Ausbildungsinstituts Notre Dame in Bratislava (Katalog der bisher bekannten Porträts der „uniformierten“ und „nicht uniformierten“ Schülerinnen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts)]
[Portraits of the Graduates of the Nobiliary Educational Institute Notre Dame in Bratislava (Catalog of the Known Portraits of "Uniformed" and "Non-Uniformed" Students from the Second Half of the 18th Century)]
, s. 122-144, 19 obr.
Resumé

Správy

Katarína Chmelinová: Sakrálna rezba na Spiši z obdobia boltcového ornamentu. Bratislava 2003. (Obhajoba dizertačnej práce)
[Katarína Chmelinová: Sacral Carving in the Spiš Region from the Auricle Ornament Era. Bratislava 2003. (Dissertation Defence)]
, s. 145-163