Časopis ARS 33 (2000) 1-3

Štúdie

Štefan ORIŠKO: Kostol Všetkých svätých v Dechticiach: pokus o novú interpretáciu architektúry a maliarskej výzdoby
[Allerheiligenkirche in Dechtice: ein Versuch für eine neue Interpretation der Architektur und Wandmalerei]
[All Saints Church in Dechtice: Attempt at a New Interpretation of the Architecture and Wall Painting]
, s. 1-32, 22 obr.
Resumé

Bibiana POMFYOVÁ: K niektorým otázkam hodnotenia stredovekej architektúry na Slovensku (Príklad Spiša)
[Zu einigen Fragen der Beurteilung der mittelalterlichen Architektur in der Slowakei (Am Beispiel der Zips)]
[To Some Questions of the Assessment of Medieval Architecture in Slovakia (Exemplified by the Spiš Region)]
, s. 33-60, 31 obr.
Resumé

Barbora GLOCKOVÁ: Nástenná výzdoba arcibiskupskej kaplnky v Ostrihome skúmaná v nových vzťahoch k umeniu talianskeho trecenta (alebo riminská maľba v Zaalpí)
[Nuovi riscontri delle pitture murali della cappella arcivescovile di Esztergom con l'arte italiana trecentesca (ovvero la diffusione della pittura riminese nei paesi d'Oltralpe)]
[Wall Paintings of the Archbishopric Chapel in Esztergom Examined in New Connections to the Fourteenth-Century Italian Art (or the Rimini Painting in the Countries North of the Alps)]
, s. 61-77, 15 obr.
Resumé

Ingrid CIULISOVÁ: Stredoveká podoba bratislavského františkánskeho kostola
[Bratislava's Franciscan Church as It Was in the Middle Ages]
, s. 78-93, 10 obr.
Resumé

Zuzana KARASOVÁ: Stavby veží a ich dostavby v teórii a praxi
[Buildings of Towers and Their Completion in the Theory and Practice]
, s. 94-133, 43 obr.
Resumé

Mária ORIŠKOVÁ: Ansichten und Reflexionen zur Kunst des sogenannten Ostblocks nach 1945
[Názory a reflexie umenia tzv. východného bloku po roku 1945]
[Views and Reflections of the Art of the So-Called Eastern Bloc after 1945]
, s. 134-156
Resumé

Materiály

Ingrid CIULISOVÁ: Dva obrazy z dielne Fransa Florisa v slovenských zbierkach
[Two Paintings from the Workshop of Frans Floris in Slovak Collections]
, s. 157-171, 10 obr.
Resumé

Recenzie

Ingrid CIULISOVÁ: Ivo Hlobil – Eduard Petrů: Humanism and the Early Renaissance in Moravia, s. 172-175, 2 obr.

Zuzana BARTOŠOVÁ: Výstava „20. storočie“ v Slovenskej národnej galérii
[The Exhibition "20th Century" in the Slovak National Gallery]
, s. 176-207

Správy

Marta HERUCOVÁ: Činnosť Umeleckohistorickej spoločnosti Slovenska v roku 2000
[Activities of the Art-Historical Society of Slovakia in the Year 2000]
, s. 208