Časopis ARS 27 (1994) 3

Štúdie

Petr FIDLER: Die Bautätigkeit der Familie Pálffy im 17. Jahrhundert und der Umbau des Schlosses Bibersburg – Červený Kameň
[Stavebná činnosť rodu Pálffy v 17. storočí a prestavba hradu Červený Kameň]
[Building Activities of the House Pálffy in the 17th Century and the Remodelling of Bibersburg – Červený Kameň Castle]
, s. 213-236, 9 obr.

Jozef MEDVECKÝ: K počiatkom činnosti Carpofora Tencalu. Ranobarokové fresky na hrade Červený Kameň a ich ikonografia
[Zu den Anfängen der Tätigkeit Carpoforo Tencalas. Die frühbarocken Fresken auf der Burg Červený Kameň und ihre Ikonographie]
[On the Beginnings of Carpoforo Tencala's Activity. Early Baroque Frescoes in Červený Kameň Castle and Their Iconography]
, s. 237-311, 47 obr.
Resumé

Materiály

Jana ŽELINSKÁ: K technológii fresko-secco maľby "Kadmus zasial dračie zuby" na hrade Červený Kameň
[On the Technology of the Fresco-secco Painting "Cadmus Sowing the Dragon's Teeth" in Červený Kameň Castle]
, s. 312-314, 1 obr.