Časopis ARS 25 (1992) 1

Štúdie

Robert BENSON: American Criticism of International Modernism in the 1930s
[Americká kritika medzinárodného modernizmu v tridsiatych rokoch]
, s. 2-9, 6 obr.

Pavel HALÍK: Architektonická avantgarda a dnešek
[Architektonische Avantgarde und die Gegenwart]
[Architectural Avant-garde and the Present]
, s. 10-16, 5 obr.

Dana BOŘUTOVÁ: Architektúra medzivojnového obdobia očami jej tvorcov (K počiatkom spisby o architektúre na Slovensku)
[Architecture of the Interwar Period through the Eyes of Its Authors (On the Beginnings of Architectural Writing in Slovakia)]
, s. 17-32, 11 obr.

Ján ABELOVSKÝ: K počiatkom slovenskej maliarskej moderny (1890 - 1935)
[On the Beginnings of Slovak Modern Painting (1890 - 1935)]
, s. 33-55, 15 obr.

Katarína BAJCUROVÁ: Otázky a problémy interpretácie slovenského sochárstva 1. polovice 20. storočia
[Questions and Problems of Interpretation of Slovak Sculpture of the 1st Half of the 20th Century]
, s. 56-75, 9 obr.

Správy

Elena SZOLGAYOVÁ: O piešťanskej výstave modernej architektúry, sympóziu a trochu i o inom
[Exhibition and Symposium in Piešťany on Modern Architecture]
, s. 76-77, 1 obr.

Fedor KRESÁK: Dve bratislavské výstavy o architektúre z jesene roku 1991
[Two Architectural Exhibitions in Bratislava, Autumn 1991]
, s. 78-79, 2 obr.