Časopis ARS 21 (1988) 1

Štúdie

Mária SPOLOČNÍKOVÁ: K problému oltára Narodenia v Bardejove
[Zum Problem des Altars der Geburt in Bardejov]
[On the Problem Concerning the Altar of the Nativity in Bardejov]
, s. 7-16, 6 obr.

Ivan CHALUPECKÝ: Štefan Tarner - bardejovský rezbár?
[Štefan Tarner - ein Schnitzer aus Bardejov?]
[Štefan Tarner - Carver from Bardejov?]
, s. 17-19

Fedor KRESÁK: Úvahy o renesancii na Slovensku, najmä o architektúre
[Erwägungen über die Renaissance in der Slowakei, insbesondere über die Architektur]
[Reflections on the Renaissance in Slovakia, Especially on Architecture]
, s. 21-50, 18 obr.

Mária SPOLOČNÍKOVÁ: O technologických problémoch maliarskych diel zo začiatku 16. storočia
[Über die technologischen Probleme der Malerwerke vom Beginn des 16. Jahrhunderts]
[Technological Problems of Paintings from the Beginning of the 16th Century]
, s. 51-60, 4 obr.

Ingrid CIULISOVÁ: Príspevok k poznaniu východoslovenskej renesančnej atiky
[Ein Beitrag zur ostslowakischen Renaissanceattika]
[A Contribution to the Study of the Renaissance Attic in Eastern Slovakia]
, s. 61-70, 6 obr.

Eva TORANOVÁ: Kalich zo Štvrtka na Ostrove
[Der Kelch aus Štvrtok na Ostrove]
[The Chalice from Štvrtok na Ostrove]
, s. 71-79, 10 obr.

Viera LUXOVÁ: Očovský náhrobník
[Das Grabmal in Očová]
[The Tombstone from Očová]
, s. 81-85, 1 obr.