Časopis ARS 17 (1983) 2

Štúdie

Elena LUKÁČOVÁ: Kompozičné princípy ranobarokovej architektúry na Slovensku
[Kompositionsprinzipien der Frühbarockarchitektur in der Slowakei]
[Composition Principles of Early Baroque Architecture in Slovakia]
, s. 6-39, 41 obr.

Ivan RUSINA: Z ikonografie kamennej plastiky Slovenska 17. storočia
[Aus der Ikonographie der Steinplastik der Slowakie des 17. Jahrhunderts]
[From the Iconography of Stone Sculpture of 17th Century Slovakia]
, s. 41-60, 21 obr.

Viera LUXOVÁ: Príspevok k životu a dielu Jána Weinharta
[Beitrag zum Leben und Werk von Johann Weinhart]
[A Contribution to the Life and Work of Johann Weinhart]
, s. 61-73, 12 obr.

Katarína ZÁVADOVÁ-JANČOVÁ: Emblém v knižnej grafike na Slovensku
[Das Emblem in der Buchgraphik in der Slowakei]
[Emblem in Book Graphic Art in Slovakia]
, s. 75-87, 10 obr.

Mária MALÍKOVÁ: Údaje z matrík o bratislavských sochároch a kamenároch 18. storočia
[Angaben aus den Matrikeln über Bildhauer und Steinmetze des 18. Jahrhunderts in Bratislava]
[Data from Registries on Bratislava Sculptors and Stone Cutters of the 18th Century]
, s. 89-95