Časopis ARS 46 (2013) 2

Úvod: Katarína CHMELINOVÁ, s. 131-133

Štúdie

I.
Piotr KRASNY:
New Branches of the Roman Trunk. The Issue of “Early Christian Revival” in Central Europe
[Nové vetvy rímskeho kmeňa. Problematika „ranokresťanského revivalu“ v strednej Európe]
, s. 134-147, 12 obr.
Resumé

Krzysztof J. CZYŻEWSKI – Marek WALCZAK: The Memorial Portraits of Bishops Samuel Maciejowski and Franciszek Krasiński in the Cloister of the Franciscan Friary in Cracow
[Spomienkové portréty biskupov Samuela Maciejowskeho a Františka Krasińskeho v ambite františkánskeho kláštora v Krakove]
, s. 148-170, 18 obr.
Resumé

Tadeusz J. ŻUCHOWSKI: Polnische Kalvarienberganlagen der frühen Neuzeit. Eine Vergrößerung des Klostergebietes
[Poľské krížové cesty raného novoveku. Rozšírenie kláštorného teritória]
[Polish Calvaries of the Early Modern Era. Enlargement of the Monastic Area]
, s. 171-187, 10 obr.
Resumé

Werner TELESKO – Martin HALTRICH: „Bibliotheca nostra“. Studien zur Bau- und Ausstattungsgeschichte der barocken Bibliothek des Zisterzienserstiftes Zwettl (Niederösterreich)
[„Bibliotheca nostra“. Štúdie o dejinách výstavby a vnútornej úpravy barokovej knižnice cisterciánskeho opátstva v Zwettli (Dolné Rakúsko)]
[“Bibliotheca nostra”. Studies on the Building and Decoration History of the Baroque Library of the Cistercian Abbey in Zwettl (Lower Austria)]
, s. 188-208, 10 obr.
Resumé

Andrzej KOZIEŁ: The Cycle of Frescoes in the Former Cistercian Presbytery in Cieplice Śląskie Zdrój (Poland). A New Contribution to St. Bernard of Clairvaux Iconography in Central Europe in the Baroque Period
[Séria fresiek v bývalom cisterciánskom prepošstve v Cieplicach Śląskich Zdróji (Poľsko). Nový príspevok k ikonografii sv. Bernarda z Clairvaux v strednej Európe v dobe baroka]
, s. 209-225, 14 obr.
Resumé

Arkadiusz WOJTYŁA : Facies dilecti sui Filij Iesu, faciei Iacobi similis. On the Sources of the Baroque Iconography of the Canons of the Holy Sepulchre in Poland
[Facies dilecti sui Filij Iesu, faciei Iacobi similis. O prameňoch barokovej ikonografie Kanonikov Božieho hrobu v Poľsku]
, s. 226-241, 12 obr.
Resumé

Paulina KLUZ: Sculptor Sebastian Zeisel and His Works for the Dominican and Jesuit Orders in Lublin
[Sochár Sebastian Zeisel a jeho práce pre kláštory dominikánov a jezuitov v Lubline]
, s. 242-258, 10 obr.
Resumé

II.
Mária PÖTZL-MALÍKOVÁ :
Von Messerschmidt, seinen Schweizer Freunden und einem „Holzbein“
[O Messerschmidtovi, jeho švajčiarskych priateľoch a o jednej „drevenej nohe“]
[On Messerschmidt, His Swiss Friends and One “Wooden Leg”]
, s. 259-291, 13 obr.
Resumé

Anna SCHIRLBAUER : Die Charakterköpfe F. X. Messerschmidts und ihr erster Aussteller Franz Strunz
[Messerschmidtove charakterové hlavy a ich prvý vystavovateľ Franz Strunz]
[F. X. Messerschmidt’s Character Heads and Their First Exibitor Franz Strunz]
, s. 292-313, 9 obr.
Resumé

Recenzie

Michael E. YONAN: Barock since 1630, s. 314-315

Ingrid ŠTIBRANÁ: Andrea Pozzo (1642 – 1709). Der Maler-Architekt und die Räume der Jesuiten, s. 316-319, 1 obr.

Správy

Zuzana BARTOŠOVÁ: Pamiatke Tomáša Štraussa
[In Memory of Tomáš Štrauss]
, s. 320-326, 1 obr.